Ngoài những mảng về Forex, Đào Tạo và đầu tư Cổ phiếu thì ATM Academy còn giới thiệu cho các nhà đầu những dự án khác:

  • Bất động sản
  • Đồng tiền ảo DAB
  • ….